Celem działania jest zwiększona dostępność miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych w zakresie infrastruktury drogowej.
W ramach POPW planowane są inwestycje, które przyczynią się do lepszego skomunikowania stolic województw Polski Wschodniej i ich obszarów funkcjonalnych z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T, przez co wzmocniona zostanie pozycja ww. miast jako istotnych rynków pracy. Zakłada się, że wsparcie z POPW w tym zakresie przyczyni się również do podniesienia konkurencyjności i ożywienia przedsiębiorczości w makroregionie.

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania – projekty infrastrukturalne na drogach:
• krajowych i wojewódzkich w obrębie miast wojewódzkich,
• wojewódzkich w obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich PW lub obszarach realizacji ZIT miasta wojewódzkiego,
zapewniające ich połączenie z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T.
Jednocześnie dopuszczalna jest realizacja projektów na drogach krajowych znajdujących się na obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich PW albo na obszarze realizacji ZIT miasta wojewódzkiego, jednak wyłącznie w zakresie budowy / przebudowy węzłów na ww. drogach. W takim przypadku niezbędne jest zawarcie stosownego porozumienia z GDDKiA, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Kwota dofinansowania – poziom dofinasowania do 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

Z działania mogą skorzystać – 5 miast wojewódzkich Polski Wschodniej (Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów) wraz z ich obszarami funkcjonalnymi lub obszarami realizacji Strategii ZIT ww. miast wojewódzkich.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie
dla Działania 2.2 (Infrastruktura drogowa)

Data ogłoszenia

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia   naboru

3 października

2016 r.

3 października

2016 r.

31 października

2016 r.

27 stycznia 2017 r.

28 lutego 2017 r.

27 kwietnia 2017 r.

 

Obejrzyj program telewizyjny „Przystanek Wschód”