Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla działania 2.2 POPW Infrastruktura drogowa zaprasza do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami.

Uwagi można zgłaszać w terminie od 11 września 2015 r. do 17 września 2015 r. do godz. 16.30.

Uwagi należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza: (link)

Informujemy, że dokument pn. „Kryteria wyboru projektów" stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nie podlega konsultacjom, gdyż został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący POPW.

Przewidywany termin publikacji zestawienia uwag zgłoszonych w procesie konsultacji – do 5 października br. Zestawienie będzie opublikowane na stronie internetowej PARP w zakładce działanie 2.2.