Utworzono: 26 marca 2018

Informujemy, że na str. 25 Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dokonano korekty zapisu w zakresie liczby znaków pola „nazwa kosztu”, która w Generatorze Wniosków została dostosowana do wymogów Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 oraz uaktualniono nazwę pola prezentującego opis i uzasadnienie kosztu.

więcej

Utworzono: 28 grudnia 2017

1 stycznia 2018 r. zmianie ulegają zasady dotyczące upubliczniania zapytań ofertowych przez wnioskodawców.

więcej

Utworzono: 28 grudnia 2017

1 stycznia 2018 r. ulegają zmianie zasady dotyczące upubliczniania zapytań ofertowych przez wnioskodawców.

więcej

Utworzono: 1 września 2017

W terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 r. (do godz. 16:00:00) w ramach działania 1.2 POPW „Internacjonalizacja MŚP" (trzeci etap konkursu nr I w 2017 r.), w Generatorze Wniosków złożono 75 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 30 434 781,93 zł, co stanowi 15,22 % kwoty alokacji dostępnej w ramach konkursu.

Utworzono: 3 lipca 2017

Informujemy, że w terminie od 1 czerwca do 30 czerwca 2017 r. w ramach Działania 1.2 POPW „Internacjonalizacja MŚP" (drugi etapu konkursu nr I w 2017 r.), w Generatorze Wniosków złożono 71 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 27 629 528,39 zł, co stanowi 13,81 % kwoty alokacji dostępnej w ramach konkursu.

Utworzono: 30 grudnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o opublikowaniu skorygowanych Kryteriów wyboru projektów dla działania 1.2 POPW Internacjonalizacji MŚP. W opisie kryterium merytorycznego nr 3 dla II Etapu działania 1.2  – „Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu” – znalazło się omyłkowo zdanie nie mające odniesienia do sposobu punktacji tego kryterium, zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący POPW, w brzmieniu: „Dodatkowo premiowane (2 pkt) będą projekty, dla których zapewniony wkład własny wnioskodawcy jest większy od wymaganego minimum o 10 pp.”. W opublikowanych skorygowanych Kryteriach wyboru projektów przedmiotowe zdanie usunięto.