Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o opublikowaniu skorygowanych Kryteriów wyboru projektów dla działania 1.2 POPW Internacjonalizacji MŚP. W opisie kryterium merytorycznego nr 3 dla II Etapu działania 1.2  – „Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu” – znalazło się omyłkowo zdanie nie mające odniesienia do sposobu punktacji tego kryterium, zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący POPW, w brzmieniu: „Dodatkowo premiowane (2 pkt) będą projekty, dla których zapewniony wkład własny wnioskodawcy jest większy od wymaganego minimum o 10 pp.”. W opublikowanych skorygowanych Kryteriach wyboru projektów przedmiotowe zdanie usunięto.