Zapraszamy do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami dla Działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP, I konkurs w 2017 r.

Uwagi w wersji elektroniczej można zgłaszać w terminie do 4 marca 2017 r. za pośrednictwem formularza.

Informujemy, że dokument pn. Kryteria wyboru stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nie podlega konsultacjom, został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący POPW. Zestawienie uwag zgłoszonych w procesie konsultacji będzie opublikowane na stronie internetowej PARP.