W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 31 lipca 2017 r. Listy projektów, które spełniły kryteria i wymaganą liczbę punktów oraz w związku z planowanym podpisaniem umów o dofinansowanie informujemy, że kwota dostępnej alokacji została przeliczona po  kursie EUR z 5 września br. i obecnie wynosi 825 050 545,33 PLN.

W związku z powyższym została sporządzona aktualizacja nr 1 do Listy ocenionych projektów.