W związku z aktualizacją Protokołu z prac Komisji Oceny Projektów, prezentujemy zaktualizowaną listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów dla X etapu i uzyskały wymaganą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach konkursu dla poddziałania 1.1.2 „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.