Prezentujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MSP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Ponadto zgodnie z zapisami § 12 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny.

Alokacja przeznaczona na konkurs to 320.000.000,00 zł. Kwota dofinansowania wniosków wybranych do dofinansowania wyniosła 101.028.151,24 zł.