Lista projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej w ramach poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP" POPW 2014-2020.