Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020 działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (Dz.U. poz. 1007, z późn. zm.) ogłasza konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP (1) , z zastrzeżeniem § 6 ust. 13-14 Regulaminu konkursu, w terminie: od 9 maja 2017 r. do 28 grudnia 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00)

Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w okresach miesięcznych, a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

 

Nr etapu

Data rozpoczęcia naboru wniosków w ramach etapu

Data zakończenia naboru wniosków w ramach etapu

1.

09.05.2017 r.

31.05.2017 r.

2.

01.06.2017 r.

30.06.2017 r.

3.

01.07.2017 r.

31.07.2017 r.

4.

01.08.2017 r.

31.08.2017 r.

5.

01.09.2017 r. 11.10.2017 r.

6.

12.10.2017 r. 28.12.2017 r.

 

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu będą podlegały projekty w zakresie tworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej (według załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu).

Dofinansowaniu będą podlegały projekty:

1. realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie), co oznacza, że całość projektu jest realizowana na tym terytorium oraz

2. dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych, przynajmniej na poziomie kraju, produktów sieciowych.

Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej. Główne atrakcje/elementy pakietu/składowe projektu muszą być zlokalizowane w maksymalnie 3 miejscowościach.

Każdy projekt obejmuje łącznie:

1. inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;

2. rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych;

3. opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

1. Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy udzielanej w ramach działania 1.3.2 POPW, których katalog wskazano w § 5 ust. 3 Regulaminu konkursu, zalicza się:

1) koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące: nabycie nieruchomości nieprzekraczające 10% kosztów kwalifikowalnych inwestycji początkowej, nabycie albo wytworzenie środków trwałych, nabycie robót i materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej do 2% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

2) koszty działań promocyjno-informacyjnych dotyczących sieciowego produktu, inne niż określone w Rozdziale 11 wytycznych POPW; 

3) opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek;

4) koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia w formie, o której mowa w § 33 pkt 6 rozporządzenia, dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP.

2. Wymagane jest, aby minimalny udział finansowy we wkładzie własnym w ramach kosztów kwalifikowanych projektu wynosił:

1) 30% - w przypadku Lidera konsorcjum;
2) 1% dla każdego z pozostałych członków konsorcjum.

3. Minimalna wartość  kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000 zł.

4. Podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowalnym.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców, gdzie każdy z nich jest MSP prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Budżet działania i poziom dofinansowania projektów w konkursie

Budżet poddziałania 1.3.2 POPW wynosi 160 000 000 EUR.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 430 000 000,00 zł.

Poziom intensywności wsparcia

Koszty realizacji inwestycji początkowej - maksymalną intensywność pomocy określa się zgodnie z § 3 i § 5 Rozporządzenia w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

W przypadku udzielenia pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP - 50% kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku pomocy szkoleniowej - 50% kosztów kwalifikowalnych, które zwiększa się o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy lub o 10 punktów procentowych w przypadku usług szkoleniowych dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia KE nr 651/2014, lub pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 2 pkt 3 rozporządzenia KE nr 651/2014, przy czym łącznie intensywność pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku pomocy de minimis - 70% kosztów kwalifikowalnych.

Forma pomocy

Pomoc finansowa w ramach poddziałania 1.3.2 POPW jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Sposób przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków z zastrzeżeniem § 6 ust. 13-14 Regulaminu konkursu.

Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data wygenerowana przez system po naciśnięciu przycisku „Złóż wniosek" w Generatorze Wniosków. Warunkiem uznania, że wniosek o dofinansowanie został złożony do PARP jest formalne potwierdzenie przez wnioskodawcę złożenia wniosku w Generatorze Wniosków.

Reguły wyboru projektów do dofinansowania

Szczegółowe informacje na temat reguł wyboru projektów oraz zasad przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.

Pełna dokumentacja dla poddziałania 1.3.2 POPW

Pełna dokumentacja dla poddziałania 1.3.2 POPW, w tym Regulamin konkursu, znajduje się na stronie internetowej PARP www.parp.gov.pl (link).

Pytania

Pytania można kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numery: 22 432 89 91 do 93.


(1) Link do Generatora Wniosków będzie aktywny od 9 maja 2017 r.