Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020 działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (Dz.U. poz. 1007, z późn. zm.) ogłasza konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP (1) , z zastrzeżeniem § 6 ust. 13-14 Regulaminu konkursu, w terminie: od 9 maja 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00)

Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w okresach miesięcznych, a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

 

Nr etapu

Data rozpoczęcia naboru wniosków w ramach etapu

Data zakończenia naboru wniosków w ramach etapu

1.

09.05.2017 r.

31.05.2017 r.

2.

01.06.2017 r.

30.06.2017 r.

3.

01.07.2017 r.

31.07.2017 r.

4.

01.08.2017 r.

31.08.2017 r.

 

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu będą podlegały projekty w zakresie tworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej (według załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu).

Dofinansowaniu będą podlegały projekty:

1. realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie), co oznacza, że całość projektu jest realizowana na tym terytorium oraz

2. dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych, przynajmniej na poziomie kraju, produktów sieciowych.

Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej. Główne atrakcje/elementy pakietu/składowe projektu muszą być zlokalizowane w maksymalnie 3 miejscowościach.

Każdy projekt obejmuje łącznie:

1. inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;

2. rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych;

3. opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

1. Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy udzielanej w ramach działania 1.3.2 POPW, których katalog wskazano w § 5 ust. 3 Regulaminu konkursu, zalicza się:

1) koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące: nabycie nieruchomości nieprzekraczające 10% kosztów kwalifikowalnych inwestycji początkowej, nabycie albo wytworzenie środków trwałych, nabycie robót i materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej do 2% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

2) koszty działań promocyjno-informacyjnych dotyczących sieciowego produktu, inne niż określone w Rozdziale 11 wytycznych POPW; 

3) opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek;

4) koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia w formie, o której mowa w § 33 pkt 6 rozporządzenia, dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP.

2. Wymagane jest, aby minimalny udział finansowy we wkładzie własnym w ramach kosztów kwalifikowanych projektu wynosił:

1) 30% - w przypadku Lidera konsorcjum;
2) 1% dla każdego z pozostałych członków konsorcjum.

3. Minimalna wartość  kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000 zł.

4. Podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowalnym.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców, gdzie każdy z nich jest MSP prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Budżet działania i poziom dofinansowania projektów w konkursie

Budżet poddziałania 1.3.2 POPW wynosi 160 000 000 EUR.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 430 000 000,00 zł.

Poziom intensywności wsparcia

Koszty realizacji inwestycji początkowej - maksymalną intensywność pomocy określa się zgodnie z § 3 i § 5 Rozporządzenia w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

W przypadku udzielenia pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP - 50% kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku pomocy szkoleniowej - 50% kosztów kwalifikowalnych, które zwiększa się o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy lub o 10 punktów procentowych w przypadku usług szkoleniowych dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia KE nr 651/2014, lub pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 2 pkt 3 rozporządzenia KE nr 651/2014, przy czym łącznie intensywność pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku pomocy de minimis - 70% kosztów kwalifikowalnych.

Forma pomocy

Pomoc finansowa w ramach poddziałania 1.3.2 POPW jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Sposób przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków z zastrzeżeniem § 6 ust. 13-14 Regulaminu konkursu.

Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data wygenerowana przez system po naciśnięciu przycisku „Złóż wniosek" w Generatorze Wniosków. Warunkiem uznania, że wniosek o dofinansowanie został złożony do PARP jest formalne potwierdzenie przez wnioskodawcę złożenia wniosku w Generatorze Wniosków.

Reguły wyboru projektów do dofinansowania

Szczegółowe informacje na temat reguł wyboru projektów oraz zasad przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.

Pełna dokumentacja dla poddziałania 1.3.2 POPW

Pełna dokumentacja dla poddziałania 1.3.2 POPW, w tym Regulamin konkursu, znajduje się na stronie internetowej PARP www.parp.gov.pl (link).

Pytania

Pytania można kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numery: 22 432 89 91 do 93.


(1) Link do Generatora Wniosków będzie aktywny od 9 maja 2017 r.