19.05.2017
W związku ze zwiększeniem kwoty alokacji na konkurs, harmonogram naboru wniosków wraz z kwotami alokacji przedstawia się zgodnie z komunikatem PARP.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa) jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów; poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1007) ogłasza konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów; poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP – www.parp.gov.pl (link – link do Generatora Wniosków będzie aktywny od dnia 22 czerwca 2016 r.), z zastrzeżeniem § 6 ust. 15-16 Regulaminu konkursu, w terminie od 22 czerwca 2016 r. do 21 lipca 2017 r., w ostatnim dniu naboru do godz.16:00:00. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach danego etapu konkursu kończy się w ostatnim dniu etapu o godz. 23:59:59.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 1.1.2 POPW możliwości dofinansowania podlegają projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej polegające na rozwoju działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach Platformy startowej dla nowych pomysłów (w ramach poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów).

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

W ramach poddziałania 1.1.2 POPW do dofinansowania kwalifikować się mogą następujące rodzaje kosztów:

1) Koszty bezpośrednie:
a) zakup usług informatycznych, wzorniczych, technicznych, doradczych
i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego,
b) koszty działań informacyjno-promocyjnych,
c) koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości te spełniają łącznie następujące warunki:
- będą wykorzystywane wyłącznie do celów projektu objętego wsparciem,
- będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
- będą nabyte od osób trzecich nie powiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
d) zakup środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości,
e) raty spłat wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu prowadzącego do przeniesienia własności z wyłączeniem leasingu zwrotnego, albo spłatę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, należnej z tytułu umowy leasingu prowadzącego do przeniesienia własności z wyłączeniem leasingu zwrotnego,
f) zakup surowców lub materiałów służących przetestowaniu oraz właściwej produkcji,
g) koszty udziału w krajowych oraz zagranicznych wydarzeniach targowo-wystawienniczych, misjach gospodarczych, w tym międzynarodowych,
h) koszty organizacji i przeprowadzenia działań służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej;
i) bezpośrednie koszty personelu, do których zalicza się:
- wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pozapłacowymi kosztami pracy osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem z zastrzeżeniem, że kwalifikowalnymi składnikami wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi kosztami pracy są: wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składki na fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz wydatki ponoszone przez Pracowniczy Program Emerytalny, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych;

2) Koszty pośrednie:

a) koszty administracyjne,
b) zakup usług zewnętrznych,
c) koszty wynajmu lub utrzymania budynków niezbędnych do realizacji projektu.

Wsparcie przekazane na koszty kwalifikowalne, o których mowa w pkt. 1) i 2) stanowi pomoc publiczną udzielaną na podstawie art. 22 „Pomoc dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność" rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

W ramach poddziałania 1.1.2 POPW o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa, w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, które pozytywnie zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW, tj. utworzyły produkt lub usługę w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy oraz otrzymały pozytywną rekomendację animatora Platformy startowej. Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej.

Wnioskodawca spełnia ponadto następujące warunki:

1) jest mikro lub małym przedsiębiorcą zgodnie z zapisami Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
2) nie był notowany na giełdzie w okresie do pięciu lat po jego rejestracji w odpowiednim rejestrze działalności gospodarczej;
3) nie dokonał podziału zysków;
4) nie został utworzony w wyniku połączenia.

Budżet działania i poziom dofinansowania projektów w konkursie

Budżet poddziałania 1.1.2 POPW wynosi 140 148 730,00 EUR.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie w ramach pilotażu wynosi 65 600 000,00 PLN, z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy obejmujące nabór wniosków o dofinansowanie w terminach wskazanych w poniższej tabeli, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie listy projektów, o której mowa w § 12 ust. 2 Regulaminu Konkursu.

Nr Etapu

Data rozpoczęcia naboru wniosków w ramach etapu

Data zakończenia naboru wniosków w ramach w etapu

Kwota alokacji w PLN

1

22.06.2016 r.

21.07.2016 r.

3 300 000,00

2

22.07.2016 r.

21.08.2016 r.

3 300 000,00

3

22.08.2016 r.

21.09.2016 r.

3 300 000,00

4

22.09.2016 r.

21.10.2016 r.

3 300 000,00

5

22.10.2016 r.

21.11.2016 r.

4 600 000,00

6

22.11.2016 r.

21.12.2016 r.

5 200 000,00

7

22.12.2016 r.

21.01.2017 r.

6 000 000,00

8

22.01.2017 r.

21.02.2017 r.

6 500 000,00

9

22.02.2017 r.

21.03.2017 r.

6 500 000,00

10

22.03.2017 r.

21.04.2017 r.

6 500 000,00

11

22.04.2017 r.

21.05.2017 r.

6 500 000,00

12

22.05.2017 r.

21.06.2017 r.

5 300 000,00

13

22.06.2017 r.

21.07.2017 r.

5 300 000,00

Poziom intensywności wsparcia

Maksymalna intensywność pomocy udzielonej w ramach poddziałania 1.1.2 POPW wynosi 85% kwoty kosztów kwalifikowalnych i nie przekracza 800 tys. zł (słownie osiemset tysięcy złotych).

Sposób przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP – www.parp.gov.pl (link),
z zastrzeżeniem § 6 ust. 15-16 Regulaminu konkursu. Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data wygenerowana przez system po naciśnięciu przycisku „Złóż wniosek" w Generatorze Wniosków. Warunkiem uznania, że wniosek o dofinansowanie został złożony do PARP jest formalne potwierdzenie przez wnioskodawcę złożenia wniosku w Generatorze Wniosków, zgodnie z § 6 ust. 7 Regulaminu konkursu.

Reguły wyboru projektów do dofinansowania

Szczegółowe informacje na temat reguł wyboru projektów oraz zasad przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.

Pełna dokumentacja dla poddziałania 1.1.2 POPW

Pełna dokumentacja dla poddziałania 1.1.2 POPW, w tym Regulamin konkursu, znajduje się na stronie internetowej PARP www.popw.parp.gov.pl.