Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne; poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 217, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (Dz.U. , poz. 1007, z późn. zm.), ogłasza konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne; poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. Dodatkowo wsparcie w ramach konkursu zostało ukierunkowane na wzmocnienie potencjału rozwojowego miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze w makroregionie Polski Wschodniej. W tym celu przeznaczono dodatkową pulę środków w wysokości co najmniej 60 mln zł na projekty realizowane na terytorium ww. miast.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP – www.parp.gov.pl (link)[1] z zastrzeżeniem § 6 ust. 15-16 Regulaminu konkursu, w terminie od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r., w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 1.3.1 POPW możliwości dofinansowania podlegają projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

Koszty kwalifikowane obejmują:

1. koszty realizacji inwestycji początkowej (regionalna pomoc inwestycyjna)obejmujące:
a) nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
b) nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż określone w lit. a);
c) nabycie robót i materiałów budowlanych;
d) raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu oraz pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu;
e) raty spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w lit. d), poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w lit. d), należną finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, o ile we wniosku jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu;
f) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej do 10% wydatków kwalifikowalnych w projekcie, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

- będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
- będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
- będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
- będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych wymienionych w pkt 1 lit. a), c) i d) nie może przekroczyć 1 mln złotych, z zastrzeżeniem, że łączna wartość kosztów kwalifikowalnych wymienionych:

- w lit. a) i d) nie może przekroczyć 10%,
- w lit. c) nie może przekroczyć 10%

kosztów kwalifikowanych projektu, określonych w pkt 1.

2. koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji np. w zakresie wzornictwa, przygotowania do wdrożenia, doradztwa technicznego związanego z wdrożeniem inwestycji (przygotowanie projektów technicznych, dokumentacji wdrożeniowej, analiz w zakresie niezbędnych prac dostosowawczych) oraz inne, jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia (pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności).

3. Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP (pomoc de minimis).

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

W ramach poddziałania 1.3.1 POPW o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, zatrudniający co najmniej 5 pracowników
w ostatnim roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy oraz osiągający przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, a także należący od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które spełnia następujące warunki:

1) do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców;
2) przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach, tj. prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą w procesie tworzenia produktów (wyrobów lub usług) o komplementarnym charakterze;
3) działalność powiązania koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą członkowie z co najmniej 2 województw, w tym przynajmniej jednego z terenu Polski Wschodniej;
5) na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy.

Budżet działania i poziom dofinansowania projektów w konkursie

Budżet ze środków unijnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na realizację poddziałania 1.3.1 POPW wynosi 100 052 666 EUR. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 195 000 000 PLN w tym co najmniej 60 000 000,00 PLN przeznaczone jest na projekty realizowane w miastach średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze na terytorium makroregionu Polski Wschodniej (lista ww. miast stanowi załącznik do regulaminu konkursu).

Minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu mogącego podlegać dofinansowaniu w ramach konkursu wynosi 1 mln PLN.

Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć równowartości 50 mln EUR.

Maksymalna kwota dofinansowania udzielona w ramach poddziałania 1.3.1 POPW jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 7 mln PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu:
1. na pokrycie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację projektu w ramach wydatków związanych z inwestycją początkową jest określana zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 - 2020 (Dz.U. z 2014 r., poz. 878), z uwzględnieniem warunków określonych w art. 14 ust. 12 - 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014).
2. na pokrycie kosztów kwalifikowalnych dotyczących uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji wynosi 50% kwoty kosztów kwalifikowanych, przy czym intensywność pomocy na koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji może zostać zwiększona do 85% pod warunkiem, że całkowita kwota pomocy na te usługi nie przekracza 200 000 EUR na przedsiębiorcę w dowolnym trzyletnim okresie.
3. na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki wypłacanej MŚP,  jest określana zgodnie z intensywnością regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

Dofinansowanie w ramach działania 1.3.1 POPW stanowi pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności oraz regionalną pomoc inwestycyjną, które są udzielane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz pomoc de minimis udzielaną zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1).

Forma pomocy

Pomoc finansowa w ramach poddziałania 1.3.1 jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerami 22 432 89 91-93.

Pełna dokumentacja dla poddziałania 1.3.1 POPW

Szczegółowe informacje na temat reguł wyboru projektów oraz zasad przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu wraz z załącznikami.

Pełna dokumentacja dla poddziałania 1.3.1 POPW, w tym Regulamin konkursu, znajduje się na stronie internetowej PARP www.parp.gov.pl.


[1] link do Generatora Wniosków będzie aktywny od dnia 1 czerwca 2017 r.