Ogłoszenie o konkursie dla poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) (ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa) jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020

działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (Dz.U. poz. 1007) ogłasza konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP1 , z zastrzeżeniem § 6 ust. 14-15 Regulaminu konkursu, w terminie: od 3 listopada 2016 r. do 30 listopada 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00)

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu będą podlegały projekty w zakresie tworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej (według załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu).

Dofinansowaniu będą podlegały projekty:
1) realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej, co oznacza, że całość projektu jest realizowana na tym terytorium oraz
2) dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych, przynajmniej na poziomie kraju, produktów sieciowych.

Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej.

Każdy projekt obejmuje łącznie:

1) inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;
2) rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych;
3) opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

1. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się:

1) koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:

a) nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych, nieprzekraczające 10% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 1;
b) nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż w lit. a, w tym w szczególności:

- niezbędnego wyposażenia obiektów będących przedmiotem realizowanego projektu zapewniającego pełną funkcjonalność tych obiektów,
- infrastruktury towarzyszącej, m.in.: obiektów architektury ogrodowej, elementów użytkowych służących rekreacji i utrzymaniu porządku (np. kosze na śmieci, stojaki na rowery);

c) nabycie robót i materiałów budowlanych, w tym w szczególności:

- budowę lub przebudowę obiektów związanych z realizacją projektu,
- budowę niezbędnych dróg wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych, parkingów, ogrodzeń oraz zagospodarowanie terenów zielonych niezbędnych na terenie nowowybudowanej, rozbudowanej infrastruktury projektu,
- budowę lub przebudowę podstawowej infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji projektu (przyłącza i sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze, energetyczne, oświetleniowe, telekomunikacyjne);

d) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej do 2% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

- będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
- będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
- będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
- będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu;

2) koszty działań promocyjno-informacyjnych dotyczących sieciowego produktu, inne niż określone w Rozdziale 11 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020;

3) opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

2. W przypadku ubiegania się o pomoc na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych. W przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

3. Wydatki kwalifikowalne w projekcie planowane są z uwzględnieniem zasad:

1) minimalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. a – c) w wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu musi wynieść 80%;

2) minimalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. a – c) związanych z maksymalnie 3 głównymi atrakcjami/elementami pakietu/składowymi, będącymi przedmiotem wsparcia w ramach projektu musi wynieść 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych projektu;

3) maksymalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową, rozbudową, przebudową i wyposażeniem miejsc noclegowych nie może przekroczyć 15% wszystkich kosztów kwalifikowalnych;

4) Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP zalicza się koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych;

5) Usługi doradcze w ramach pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP, nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy;

6) Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy szkoleniowej zalicza się koszty:

a) zatrudnienia wykładowców poniesione za godziny, podczas których wykładowcy uczestniczą w szkoleniu;
b) operacyjne wykładowców i uczestników szkolenia bezpośrednio związane z danym szkoleniem, takie jak koszty podróży, materiały bezpośrednio związane z tematyką prowadzonego szkolenia; do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów zakwaterowania, z wyjątkiem minimalnych niezbędnych kosztów zakwaterowania dla uczestników będących pracownikami niepełnosprawnymi w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia nr 651/2014.

7) Pomoc szkoleniowa nie może być udzielana na szkolenia, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów prawa.

4. W przypadku kosztów, o których mowa w:

1) ust. 1 pkt 1 maksymalną intensywność pomocy określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020,

2) ust. 1 pkt 2 i 3 maksymalna intensywność pomocy wynosi:

i. 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku udzielenia pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP,
ii. 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pomocy szkoleniowej, które zwiększa się o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy lub o 10 punktów procentowych w przypadku usług szkoleniowych dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia KE nr 651/2014, lub pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 2 pkt 3 rozporządzenia KE nr 651/2014, przy czym łącznie intensywność pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych,
iii. 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pomocy de minimis.

5. Wymagane jest, aby minimalny udział finansowy we wkładzie własnym w ramach kosztów kwalifikowanych projektu wynosił:

1) 20% - w przypadku Lidera konsorcjum;

2) 0,5% dla każdego z minimum 50% (liczbowo) pozostałych członków konsorcjum.

6. Warunki uznania poniesionych kosztów za koszty kwalifikowalne zostały określone w szczególności w art. 6c ustawy o PARP, w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w § 8 rozporządzenia, w wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności, wytycznych POPW.

7. Podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowalnym.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 10 przedsiębiorców, gdzie każdy z nich jest MSP prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Budżet działania i poziom dofinansowania projektów w konkursie

Budżet poddziałania 1.3.2 POPW wynosi 160 000 000 EUR. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 320 000 000,00 zł.

Poziom intensywności wsparcia

Koszty realizacji inwestycji początkowej - maksymalną intensywność pomocy określa się zgodnie z § 3 i § 5 Rozporządzenia w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020.
W przypadku udzielenia pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP - 50% kosztów kwalifikowalnych.
W przypadku pomocy szkoleniowej - 50% kosztów kwalifikowalnych, które zwiększa się o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy lub o 10 punktów procentowych w przypadku usług szkoleniowych dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia KE nr 651/2014, lub pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 2 pkt 3 rozporządzenia KE nr 651/2014, przy czym łącznie intensywność pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych.
W przypadku pomocy de minimis - 70% kosztów kwalifikowalnych.

Sposób przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP – www.parp.gov.pl (link), z zastrzeżeniem § 6 ust. 14-15 Regulaminu konkursu.
Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data wygenerowana przez system po naciśnięciu przycisku „Złóż wniosek" w Generatorze Wniosków. Warunkiem uznania, że wniosek o dofinansowanie został złożony do PARP jest formalne potwierdzenie przez wnioskodawcę złożenia wniosku w Generatorze Wniosków.

Reguły wyboru projektów do dofinansowania

Szczegółowe informacje na temat reguł wyboru projektów oraz zasad przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.

Pełna dokumentacja dla poddziałania 1.3.2 POPW

Pełna dokumentacja dla poddziałania 1.3.2 POPW, w tym Regulamin konkursu, znajduje się na stronie internetowej PARP www.parp.gov.pl.

Pytania

Pytania można kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numery: 22 432 89 91 do 93.


1 Link do Generatora Wniosków będzie aktywny od 3 listopada 2016 r.