FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Czy posiadane listy intencyjne i/lub porozumienia o współpracy przez partnera wnioskodawcy są traktowane jako partnerstwa posiadane przez wnioskodawcę?

Odpowiedź

Współpraca nawiązana przez Partnera (Partnerów) Animatora z podmiotami trzecimi na podstawie dokumentów innych, niż umowa / porozumienie o współpracy Platformy startowej stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie nie jest brana pod uwagę w ocenie zaangażowania aktorów ekosystemu startupowego w ramach oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. Zwracam uwagę, że Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowi, że status Partnera w projekcie przynależmy jest wyłącznie stronom porozumienia albo umowy o partnerstwie zawartej z Animatorem Platformy.