FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Czy wszyscy partnerzy oraz aktorzy ekosystemu startupowego (uczelnie prywatne, fundusze VC, duże przedsiębiorstwa), muszą być wybierani przez Animatora Platformy zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020?

Odpowiedź

Tak, zarówno partnerzy wnoszący zasoby na rzecz realizowanych programów inkubacji, jak i aktorzy ekosystemu startupowego (tj. uczelnie prywatne, fundusze VC, przedsiębiorstwa, etc.) muszą być wybrani zgodnie z art. 33, ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U., poz. 1146, z późn. zm.). Mimo, iż aktorzy ekosystemu nie generują kosztów w budżecie projektu, uczestnictwo w projekcie stwarza dla nich korzyści niematerialne, które mogłyby powodować zakłócanie konkurencji. Wobec tego wybór aktorów ekosystemu, którzy nie są jednostkami sektora finansów publicznych, również podlega rygorom wynikającym z art. 33 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.