FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

W jakim trybie wybierani powinni być mentorzy, opiekunowie i eksperci branżowi?

Odpowiedź

Sposób zatrudniania pracowników do realizacji projektu powinny określać wewnętrzne uregulowania podmiotów aplikujących o wsparcie, w oparciu o przepisy prawa krajowego (jak np. Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny). Dodatkowo zwracamy uwagę, że zakup usług na rzecz realizacji projektu (w tym np. usług doradczych) musi być zgodny z zasadą uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości oraz niedokonywania zakupów towarów i usług od podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo.

W przypadku podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wybór wykonawców musi odbywać się zgodnie z jej przepisami w zakresie, w jakim ustawa ta ma zastosowanie do beneficjenta.