FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Czy podczas oceny merytorycznej zaangażowania aktorów ekosystemu startupowego - Uczelni, będą brane pod uwagę porozumienia o współpracy zawarte pomiędzy Animatorem / Wnioskodawcą a podstawową jednostką organizacyjną uczelni (wydział lub inna jednostka organizacyjna uczelni określona w statucie, prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów, studia doktoranckie lub badania co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej) w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym?

Odpowiedź

Porozumienie albo umowa o partnerstwie powinny być zawarte między Animatorem / Wnioskodawcą, a jednostką, która posiada zdolność do czynności prawnych i może być podmiotem praw i obowiązków, a więc w tym przypadku z uczelnią. Definicja podstawowej jednostki organizacyjnej nie rozstrzyga, czy posiada ona taką zdolność. Ustawa wskazuje jednak, że to uczelnia posiada osobowość prawną (art. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym).