FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

W jaki sposób Animator będący podmiotem prywatnym powinien dokonać wyboru partnerów?

 

Odpowiedź

 

Podmioty prywatne (tj. inne, niż te o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) występujące w roli Animatorów Platform Startowych powinny dokonać wyboru partnerów, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.), zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 5, sekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020 (http://popw.parp.gov.pl/attachments/article/36653/Wytyczne_kwalifikowaln osc_wydatkow_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf ). Realizując zasadę konkurencyjności Animator zobowiązany jest dodatkowo na podstawie par. 5 ust. 10 Regulaminu Konkursu do zamieszczania ogłoszenia o naborze partnerów oraz informacji o wyniku naboru w bazie konkurencyjności PARP. Publikacja ogłoszenia na stronie www.parp.gov.pl (Dofinansowanie/Fundusze 2014-2020/Zamówienia wnioskodawców i beneficjentów) odbywa się poprzez Lokalny System Informatyczny 1420 (lsi1420.parp.gov.pl, Dodatkowe/Lista zapytań ofertowych).

Przytoczony art. 33 ustawy określa ponadto, że porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1), jak również stroną porozumienia albo umowy nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.