FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Czy będzie honorowany proces wyboru partnerów, który już został rozpoczęty bez trybu zamieszczania ogłoszeń na stronie www parp ?

Odpowiedź

Tak, niemniej jednak Animator powinien wykazać zachowanie zasady konkurencyjności i przejrzystości przy wyborze partnerów, np. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o naborze partnerów i o jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej Animatora. W przypadku animatora będącego podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm), proces naboru partnerów odbywa się zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U., poz. 1146, z późn. zm.)