FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Czy do konkursu wniosek może złożyć konsorcjum, czy tylko należy się wykazać partnerstwem?

Odpowiedź

W celu wspólnej realizacji projektu, powinno zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U., poz. 1146, z późn. zm.). Forma partnerstwa gwarantuje realizację działań podejmowanych w ramach Platformy startowej zarówno w zakresie świadczonych usług na rzecz inkubowanych przedsiębiorstw typu startup, jak i dodatkowych świadczeń w ramach ekosystemu wsparcia przedsiębiorczości. Należy przy tym zwrócić uwagę, że w przypadku pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie, stosownie do zapisów art. 52 ust. 3 ww. ustawy, stroną umowy o dofinansowanie jest jedynie Animator Platformy, który odpowiada za przygotowanie i realizację projektu. Powyższe oznacza, że wybrani przez Animatora Platformy partnerzy nie będą mieć statusu strony umowy o dofinansowanie zawieranej z PARP.