FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Czy Partner może być podwykonawcą, czy musi mieć jakieś inne zadania/role w projekcie? Jakie? Jeśli Partner może być podwykonawcą, to czy musi zostać wybrany w ramach PZP?

Odpowiedź

 

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie we wniosku należy określić rolę Partnera w projekcie spośród ról, które są przewidziane w ramach platformy startowej, tj.:

- Partnerów mogących świadczyć usługi podstawowe na rzecz wspieranych przedsiębiorstw typu startup. Partnerzy mogą również świadczyć usługi specjalistyczne. Wskazanie w dokumentacji konkursowej usług podstawowych ma na celu podkreślenie obowiązku oferowania usług podstawowych przez Platformę startową,

- pozostałych uczestników ekosystemu (np. jednostki sektora terytorialnego, przedsiębiorstwa, uczelnie, aniołów biznesu, fundusze venture capital, kapitału zalążkowego, organizacje pozarządowe). Przepis §4 ust. 2 umowy o dofinansowanie stanowi, że Beneficjent nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od Partnera, tym samym Partner nie może występować w projekcie w typowej roli „podwykonawcy”. Każdorazowo wybór podwykonawcy w projekcie (w umowie o dofinansowanie określany jako „wykonawca”) powinien odbywać się zgodnie z §16 umowy o dofinansowanie. Jednocześnie każdy z Partnerów (tj. stron porozumienia / umowy o partnerstwie zawartej z Animatorem) zgodnie z umową o dofinansowanie uprawniony jest do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, o ile możliwość ponoszenia wydatków przez Partnera w ramach realizacji Projektu została przewidziana w porozumieniu lub umowie o partnerstwie. W umowie o dofinansowanie Partnerów o takich uprawnieniach wskazuje się w §9 ust. 7.