FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Czy jest dolne lub/i górne ograniczenie na wartość dofinansowania/wartość projektu w tym konkursie?

Odpowiedź

W ramach poddziałania 1.1.1 PO PW nie wskazano minimalnego i maksymalnego poziomu wydatków kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 100% wartości wydatków kwalifikowalnych, natomiast wartość kosztów pośrednich kwalifikujących się do objęcia wsparciem może wynosić do 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.