FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Czy gminy będące Wnioskodawcami podlegają obowiązkowi składania oświadczenia o niekaralności ?

Odpowiedź

Wnioskodawca będący jednostką samorządu terytorialnego nie jest zobligowany do składania deklaracji o niekaralności. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146) warunek wskazany w art. 6b, ust.3, pkt 2 dotyczy podmiotów wymienionych w art. 6b, ust. 1, pkt 1-3 oraz 5-9, tj. z obowiązku poświadczenia niekaralności wyłączone są jednostki samorządu terytorialnego.