FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Podmiot posiada status Ośrodka Innowacji nadany przez MG; ale jest nowoutworzony na terenie Polski Wschodniej i nie jest Parkiem N-T ani Inkubatorem, ale jest CTT lub CI. Czy taki podmiot może być Wnioskodawcą?

Odpowiedź

Zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Komitet Monitorujący PO PW, Wnioskodawcą w ramach poddziałania może być wyłącznie ośrodek innowacji typu park naukowo – technologiczny, park naukowy, park technologiczny oraz inkubator technologiczny (kryterium formalne – specyficzne: Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach poddziałania 1.1.1 POPW). Pozostałe ośrodki innowacji (w tym centra transferu technologii, centra innowacji) mogą być Partnerami, świadczącymi usługi dla przedsiębiorstw typu startup w projekcie Platform startowych.