FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Czy koszty budowy są kwalifikowalne w ramach poddziałania 1.1.1. PO PW ?

Odpowiedź

Zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych wskazanym w §13 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia PO PW 2014–2020, koszty budowy nie stanowią kosztów kwalifikowalnych projektu. Szczegółowe koszty kwalifikowane do wsparcia w ramach poddziałania wskazane zostały w §5 Regulaminu konkursu.