FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Jaki jest faktyczny poziom dofinansowania dla Wnioskodawcy, tj. co oznacza, że może od wynosić „maksymalnie 100%"? Jakie są warunki otrzymania maksymalnego dofinansowania? Jakie są warunki zmniejszające intensywność dofinansowania?

Odpowiedź

Faktyczny poziom dofinansowania dla Wnioskodawców w ramach poddziałania 1.1.1 PO PW wynosi maksymalnie 100% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu, poniesionych w ramach projektu na organizację programu inkubacji, przeprowadzenie naboru i ocenę innowacyjnych pomysłów oraz indywidualne wsparcie rozwoju innowacyjnych pomysłów biznesowych przedsiębiorstw typu startup. W ramach poddziałania 1.1.1 PO PW nie przewidziano warunków zmniejszających intensywność dofinansowania, jedynie wartość kosztów pośrednich kwalifikujących się do objęcia wsparciem ograniczono do poziomu 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.