FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Czy dofinansowanie jest czy nie jest dla Wnioskodawcy rodzajem pomocy de minimis ?

Odpowiedź

Dofinansowanie udzielane Wnioskodawcy z przeznaczeniem na przeprowadzenie oceny pomysłów biznesowych i programu inkubacji innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup w Polsce Wschodniej jest pomocą finansową, która nie stanowi pomocy de minimis.

Do kosztów kwalifikowalnych projektu zalicza się koszty poniesione na:

1) organizację programu inkubacji,

2) przeprowadzenie naboru i ocenę innowacyjnych pomysłów,

3) indywidualne wsparcie rozwoju innowacyjnych pomysłów biznesowych przedsiębiorstw typu startup.

Koszty poniesione przez Animatora (wraz z Partnerami) na indywidualne wsparcie rozwoju innowacyjnego pomysłu biznesowego przedsiębiorstwa typu startup (tj. pkt 3) stanowią wartość pomocy de minimis dla tego przedsiębiorcy, która może być udzielone danemu przedsiębiorcy przez Animatora (beneficjenta) do wysokości 200 tys. euro w okresie 3 lat.