FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Jak rozumiane są preinkubacja oraz inkubacja, które brane są pod uwagę w czasie oceny kryterium „ Wnioskodawca i partnerzy z sektora instytucji otoczenia biznesu (jeśli biorą udział w realizacji projektu) posiadają doświadczenie w preinkubacji i inkubacji przedsiębiorstw typu startup”

Odpowiedź

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie preinkubacja rozumiana jest jako wsparcie na etapie tworzenia przedsiębiorstw w obszarach oceny rynku i komercyjnego potencjału pomysłu, pracy nad prototypem oraz finansowanie zalążkowe, zaś inkubacja rozumiana jest jako wsparcie w obszarze zapewniania szkoleń i usług doradczych (np. w zakresie organizacji przedsiębiorstwa, usługi prawne, księgowe), pozyskania kapitału oraz preferencyjnych cen zasobów lokalowych dla wspieranych przedsiębiorstw typu startup.