FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Czy do doświadczenia wnioskodawcy wliczyć będzie można doświadczenie jego właścicieli i pracowników, czy jedynie samego podmiotu?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami kryterium merytorycznym wyboru projektów „Wnioskodawca i partnerzy z sektora instytucji otoczenia biznesu (jeśli biorą udział w realizacji projektu) posiadają doświadczenie w preinkubacji i inkubacji przedsiębiorstw typu startup” Animator Platformy startowej wraz z partnerami musi posiadać łączne doświadczenie, (tj. doświadczenie Animatora platformy i partnerów sumują się) w realizacji programów wsparcia przedsiębiorstw typu startup w obszarze preinkubacji i inkubacji w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przeprowadzenia procesu preinkubacji i inkubacji w minimum 50 przedsiębiorstwach. Wymóg posiadania doświadczenia w zakresie świadczenia usług związanych z preinkubacją i inkubacją odnosi się do doświadczenia podmiotu, nie zaś do doświadczenia poszczególnych członków jego personelu.