FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Gdzie i w jaki sposób zawrzeć we wniosku o dofinansowanie informacje dotyczące zasobów kadrowych osób będących pracownikami partnerów?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie”, w XIV części wniosku „Przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji projektu – Zasoby Wnioskodawcy niezbędne do realizacji projektu – Zasoby kadrowe” należy opisać zasoby kadrowe jakimi dysponuje Wnioskodawca zarówno do rzeczowej realizacji projektu, jak i dla zarządzania projektem. Na podstawie informacji zawartych we wniosku ocenione zostanie kryterium „Wnioskodawca oraz Partnerzy zapewniają realizację projektu przez zespół posiadający doświadczenie i kompetencje”. Zapisy dokumentacji konkursowej nie wskazują na konieczność identyfikacji osób w odniesieniu do Animatora lub poszczególnych Partnerów. Kryterium będzie mogło zostać uznane za spełnione jeśli opis kwalifikacji i doświadczenia wskazywać będzie, że planowane do zatrudnienia osoby posiadają wiedzę i doświadczenie adekwatne do wskazanych stanowisk w projekcie. W sytuacji, gdy Wnioskodawca w zespole zarządzania projektem zaplanuje inne, niewymienione w Instrukcji stanowiska, koszty związane z tymi stanowiskami będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne, jeżeli uzasadnienie Wnioskodawcy wskazywać będzie jednoznacznie na potrzebę istnienia takiego stanowiska w projekcie