FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Czy wymagane jest wskazanie we wniosku o dofinansowanie konkretnych osób odpowiedzialnych za koordynację, rozliczanie, promocję projektu ? Czy są wymagane dodatkowe załączniki do wniosku, dokumentujące wykazane doświadczenie personelu ?

 

Odpowiedź

 

W XIV części wniosku o dofinansowanie „Przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji projektu” - „Zasoby zaangażowane w rzeczową realizację projektu” w kolumnie „Opis kwalifikacji i doświadczenia” należy zawrzeć informacje na temat osób planowanych do zatrudnienia do rzeczowej realizacji projektu. Zgodnie z zapisami „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie”, informacje należy przedstawić w następującej kolejności: imię i nazwisko, wykształcenie (uzyskane stopnie naukowe), szkolenia specjalistyczne, znajomość języków obcych, opis doświadczenia zawodowego związanego z pełnioną funkcją w projekcie. Ocenie potencjału kadrowego podlegać będą wyłącznie informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. Na etapie wnioskowania o wsparcie Wnioskodawca nie ma obowiązku przedkładania dodatkowych załączników, dokumentujących doświadczenie zawodowe wskazanego we wniosku o dofinansowanie personelu.