FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Czy dopuszcza się możliwość wypłaty zaliczki dla Animatora ? – jeśli tak to w jakiej wysokości (%)

Odpowiedź

Tak, w ramach poddziałania przewidziano możliwość finansowania projektów w formie płatności zaliczkowych. Maksymalna dopuszczalna wysokość dofinansowania przekazana beneficjentowi w formie zaliczki może wynieść do 95% kwoty dofinasowania. Wysokość każdej transzy zaliczki może wynosić maksymalnie do 40% dofinansowania projektu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786, z późn. zm.) szczegóły dot. m. in. wysokości i trybu zaliczek przekazywanych beneficjentowi oraz wynikających z tego obowiązków określone są w umowie o dofinasowanie – wzór umowy dla poddziałania 1.1.1 POPW dostępny jest na stronie konkursu wraz z pozostałą dokumentacją konkursową: http://popw.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-1-1-1-platformy-startowe-dla-nowych-pomyslow-2015-r.