FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Czy pomoc de minimis udzielona w ramach pilotażu poddziałania 1.1.1 i 1.1.2 sumuje się ?

Odpowiedź

Wsparcie udzielone przedsiębiorcy w ramach poddziałania 1.1.1 na koszty poniesione na indywidualne wsparcie rozwoju innowacyjnego pomysłu biznesowego stanowi pomoc de minimis i może być udzielone danemu przedsiębiorcy do wysokości 200 tys. euro w okresie trzech lat. Pomoc uzyskują przedsiębiorstwa utworzone na bazie zgłoszonego do Platformy startowej pomysłu i zarejestrowane na obszarze Polski Wschodniej. Pomoc udzielona przedsiębiorcy typu startup w ramach poddziałania 1.1.2 w formie dotacji do wysokości 800 tys. PLN stanowi pomoc publiczną dla przedsiębiorcy zgodnie z art. 22 „Pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność” rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r, uznającego rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu i tym samym nie wyczerpuje limitu pomocy de minimis dostępnego dla przedsiębiorcy.