FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Przepływy pieniężne pomiędzy animatorem a partnerami w aspekcie możliwości „zaliczkowania” partnerów. Jak Partnerzy mają być wynagradzani w ramach projektu?

Odpowiedź

Każdy z Partnerów (tj. stron porozumienia / umowy o partnerstwie zawartej z Animatorem) zgodnie z umową o dofinansowanie uprawniony jest do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, o ile możliwość ponoszenia wydatków przez Partnera w ramach realizacji Projektu została przewidziana w porozumieniu lub umowie o partnerstwie. W umowie o dofinansowanie Partnerów o takich uprawnieniach wskazuje się w §9 ust. 7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie określa niezbędne elementy, jakie zawiera umowa partnerstwa, w tym m. in. sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów. W związku z powyższymi zapisami, Animator platformy wskazuje w umowie partnerstwa przyjęty w ramach projektu platformy sposób przepływów finansowych. W umowie o dofinansowanie przewidziano możliwość finansowania projektu w formie płatności zaliczkowych, nie wprowadzono jednak zasad dotyczących ewentualnych zaliczek dla partnerów na rzecz ponoszonych przez nich kosztów. Decyzja w tym względzie pozostawiona jest Animatorowi, do formalnego uregulowania w porozumieniu lub umowie o partnerstwie. Należy mieć jednak na uwadze, że zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1 umowy o dofinansowanie „w przypadku realizacji Projektu w formie partnerstwa za realizację przez Partnera obowiązków wynikających z umowy odpowiada Beneficjent.” Animator platformy zobowiązuje się również w umowie o dofinansowanie do zapewnienia płynności finansowania Projektu, dlatego w celu sprawnego rozliczenia projektu, rekomendowaną formą rozliczenia pomiędzy Animatorem, a partnerami, jest refundacja przez Animatora wydatków poniesionych przez partnera.