Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 1.1.1 PO PW Platformy startowe dla nowych pomysłów, zaprasza do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami.

Uwagi można zgłaszać w terminie od 1 do 7 września 2015 r., w ostatnim dniu do godz. 16.30.

Uwagi należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza (link).

Informujemy, że dokument pn. „Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia” stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nie podlega konsultacjom, gdyż został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący PO PW. Przewidywany termin publikacji zestawienia uwag zgłoszonych w procesie konsultacji to 7 października 2015 r. Zestawienie uwag będzie opublikowane na stronie internetowej PARP w zakładce poddziałania.