FAQ

Wpis
Opublikowano 01.03.2017

Pytanie

Jakie koszty można sfinansować w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem ?

Odpowiedź

W ramach kosztów pośrednich finansowaniu podlegać mogą:

a) koszty administracyjne, pod warunkiem, że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku:

 • opłaty za telefony, Internet, usługi pocztowe i kurierskie, opłaty skarbowe i notarialne, BHP,
 • koszty usług bankowych, w tym koszty związane z otwarciem i prowadzeniem odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych,
 • koszty ubezpieczeń majątkowych,
 • zakup materiałów biurowych;

b) koszty wynajmu lub utrzymania budynków niezbędnych dla realizacji projektu w proporcji odpowiedniej do rzeczywistego wykorzystania powierzchni biurowej dla celów realizacji projektu w oparciu o rzetelną, uzasadniona kalkulację:

 • koszty wynajmu, czynszu lub amortyzacji budynków,
 • koszty  mediów (w tym elektryczność, gaz, ogrzewanie, woda),
 • koszty sprzątania i ochrony pomieszczeń,
 • koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektów (maksymalnie od wysokości 10% łącznych kosztów wynajmu lub utrzymania budynków),
 • koszty utylizacji odpadów,
 • koszty okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń;

c) koszty usług zewnętrznych obejmujących:

 • usługi księgowe, prawne, które nie stanowią elementu stałej lub okresowej działalności beneficjenta, ano nie wchodzą w zakres jego bieżących wydatków operacyjnych,
 • zakup ogłoszeń prasowych (nie dotyczących promocji),
 • usługi drukarskie oraz kopiowania dokumentów.

Koszty pośrednie mogą być rozliczane na podstawie:

a) faktycznie poniesionych wydatków lub

b) według stawki ryczałtowej w wysokości do 15% bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu. 

Wybór sposobu rozliczania kosztów pośrednich następuje na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie, przy czym od momentu zawarcia umowy o dofinansowanie nie ma możliwości zmiany sposobu rozliczania wydatków.