FAQ

Wpis
Opublikowano 01.03.2017

Pytanie

Czy możliwe są przesunięcia w budżecie projektu w czasie jego realizacji?

Odpowiedź

W trakcie realizacji projektu dopuszczono możliwość dokonywania przesunięć w budżecie projektu.

Zgodnie z zapisami par. 24 ust. 6 pkt 6) umowy o dofinansowanie, przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowalnych poniżej 10% wartości danej kategorii, do której następuje przesunięcie, nie wymagają formy aneksu. Beneficjent zobowiązany jest poinformować PARP o dokonanym przesunięciu.

Zmiany budżetu w zakresie powyżej 10% wartości danej kategorii wymagają zatwierdzenia PARP, po  przesłaniu pisemnego wniosku z propozycją zmian i ich uzasadnieniem.