FAQ

Wpis
Opublikowano 01.03.2017

Pytanie

Czy dodatkowe miejsca realizacji projektu mogą znajdować się poza Polską Wschodnią?

Odpowiedź

Zgodnie z treścią Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, w części VI wniosku o dofinansowanie – Główna lokalizacja projektu, należy określić miejsce lokalizacji projektu, przez którą należy rozumieć miejsce, w którym projekt będzie wdrażany. W ramach poddziałania mogą być finansowane wyłącznie projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, co oznacza, że zarówno główna lokalizacja projektu, jak i pozostałe miejsca realizacji projektu muszą być zlokalizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

Powyższe nie oznacza, że kontrahenci lub klienci nie mogą pochodzić z całego kraju, czy świata.

Na podstawie części VI wniosku o dofinansowanie dokonana zostanie ocena spełnienia kryterium formalnego „Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej”.