FAQ

Wpis
Opublikowano 01.03.2017

Pytanie

Jakie są konsekwencje niezrealizowania wskaźników projektu?

 

Odpowiedź

 

W poddziałaniu 1.1.2 POPW występują 3 typy wskaźników: produktu, rezultatu i informacyjne.

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie wszystkie wskaźniki podlegają monitorowaniu w toku realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości, a ich nieosiągnięcie (z wyłączeniem wskaźników informacyjnych) może wiązać się z pomniejszeniem należnego dofinansowania zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie.

Wskaźniki produktu muszą zostać osiągnięte na dzień zakończenia realizacji projektu. Beneficjent informuje o osiągnięciu wskaźnika w złożonym wniosku o płatność końcową. Wskaźniki produktu są bezpośrednio związane z wydatkami ponoszonymi w projekcie, a tym samym niezrealizowanie ich skutkuje proporcjonalnym pomniejszeniem dofinansowania lub wezwaniem do zwrotu środków wraz z odsetkami, zgodnie z postanowieniami par. 27, ust. 1 umowy o dofinansowanie.

Wskaźniki rezultatu odnoszą się do bezpośrednich efektów realizowanego projektu. Wskaźniki te muszą być osiągnięte w ciągu roku po zakończeniu realizacji projektu. Niezrealizowanie wskaźników rezultatu skutkuje proporcjonalnym pomniejszeniem dofinansowania lub wezwaniem do zwrotu środków wraz z odsetkami, zgodnie z postanowieniami par. 27, ust. 2 umowy o dofinansowanie.

Wskaźniki informacyjne służą do monitorowania realizacji projektu, ale poziom ich wykonania nie ma wpływu na rozliczenia projektu. Bark ich realizacji nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami dla beneficjenta.