FAQ

Wpis
Opublikowano 01.03.2017

Pytanie

Czy budżet projektu należy sporządzić w kwocie netto czy brutto?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, w przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, może wnioskować o refundację części lub całości poniesionego w ramach projektu podatku VAT i zaliczyć go do wydatków kwalifikowalnych. W takim przypadku powinien odzwierciedlić kwotę podatku VAT w polu „w tym VAT”. Mając na uwadze powyższe, budżet projektu sporządzany jest w kwotach brutto.

W pozostałych przypadkach pola „w tym VAT” nie należy wypełniać, a budżet powinien być sporządzony w kwotach netto.