FAQ

Wpis
Opublikowano 01.03.2017

Pytanie

Co można rozliczyć w ramach kosztów promocyjno - informacyjnych?

Odpowiedź

Wydatki planowane do poniesienia w kategorii kosztów promocyjno- informacyjnych są proponowane przez Wnioskodawcę. Wydatki te muszą być związane z działaniami projektu.

Planując wydatki związane z działaniami promocyjno – informacyjnymi, należy zapoznać się z zapisami rozdziału 6.14 Kwalifikowalność działań informacyjno - promocyjnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020 oraz rozdziału 11 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020.