FAQ

Wpis
Opublikowano 01.03.2017

Pytanie

Czy można złożyć odwołanie od wyników konkursu i jakie są szanse otrzymania dofinansowania po odwołaniu ?

Odpowiedź

Zgodnie z par. 12, ust. 3 Regulaminu Konkursu,  informacja o negatywnej ocenie złożonego wniosku zawiera pouczenia o możliwości wniesienia protestu zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

PARP rozpatruje protest, weryfikując prawidłowość oceny projektu w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym PARP informuje na piśmie wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 60 dni od dnia jego otrzymania.

PARP informuje wnioskodawcę o wyniku rozpatrzenia jego protestu na piśmie. Informacja ta zawiera w szczególności:

1. treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu, wraz z uzasadnieniem;

2. w przypadku nieuwzględnienia protestu – pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 61.

W przypadku uwzględnienia protestu, PARP może odpowiednio:

1. skierować projekt do właściwego etapu oceny albo

2. umieścić go na liście projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, informując o tym wnioskodawcę.