FAQ

Wpis
Opublikowano 01.03.2017

Pytanie

Czy można zmieniać budżet projektu w przypadku wahań walutowych?

Odpowiedź

W trakcie realizacji projektu dopuszcza się dokonywanie zmian w budżecie projektu. Przesunięcia wydatków poniżej 10% wartości kwoty danej kategorii, do której następuje przesunięcie, nie wymagają aneksu do umowy.

Przesunięcia kwot powyżej ww. limitu wymagają przesłania do PARP wniosku o zmiany wraz z uzasadnieniem ich celowości.