FAQ

Wpis
Opublikowano 01.03.2017

Pytanie

Czy wobec personelu projektu konieczne jest zastosowanie zasady konkurencyjności? Czy członka rodziny od początku zaangażowanego w projekt można zatrudnić w projekcie bez tej zasady?

Odpowiedź

Zasada konkurencyjności musi być obligatoryjnie stosowana w wyborze wszystkich wykonawców w ramach projektu. Należy również pamiętać, że zgodnie z par. 17, ust. 7 umowy, beneficjent (spółka będąca stroną umowy z PARP) nie może dokonywać zakupów towarów i usług od podmiotów powiązanych kapitałowo i osobowo.

Zatrudnienie personelu w spółce odbywa się zgodnie z przepisami krajowymi, tj. ustawą Kodeks pracy. Szczegółowe informacje na temat kwalifikowalności wydatków związanych z zatrudnieniem personelu zostały opisane w podrozdziale 6.16 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.