FAQ

Wpis
Opublikowano 01.03.2017

Pytanie

Czy Panel Ekspertów ocenia MVP?

Odpowiedź

Zgodnie z kryterium formalnym „Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach poddziałania 1.1.2 POPW”, Wnioskodawca, ubiegając się o dofinansowanie w ramach poddziałania, oświadcza, że utworzył produkt lub usługę o minimalnej koniecznej  funkcjonalności (MVP) w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy. Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, podczas posiedzenia Panelu Ekspertów Wnioskodawca prezentuje produkt o minimalnej koniecznej funkcjonalności wypracowany w toku procesu inkubacji przeprowadzonej w ramach Platformy startowej, który podlega ocenie przez Panel Ekspertów.

Informacje nt. produktu o minimalnej koniecznej funkcjonalności zawierane są również w Rekomendacji Platformy dla startupu, stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie.