FAQ

Wpis
Opublikowano 22.03.2017

Pytanie

Jak rozliczyć usługę świadczoną przez kancelarię prawniczą, która wpływa na sposób działania firmy. Obejmuje to opinię prawną, doradztwo w zakresie możliwości działania zgodnych z prawem pocztowym, konstrukcje oraz konsultacje umów. Czy to są koszty administracyjne (w pliku excel koszty, który muszę załączyć do wniosku jest pozycja usługi prawne w ramach kosztów administracyjnych)? Czy można to wliczyć do usług eksperckich i doradczych? Czy są to wydatki kwalifikowane? Wspomnę, że ekspert w dziedzinie prawa pocztowego doradza nam również w sposobach procesu logistycznego.

 

Odpowiedź

 

Zgodnie z zapisami Rozdziału 10, pkt. 1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 koszty pośrednie to koszty związane z funkcjonowaniem jednostki beneficjenta, niezbędne do realizacji projektu, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego produktu, natomiast koszty bezpośrednie to koszty związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu projektu, które można przyporządkować do konkretnego produktu projektu.

Zgodnie z zapisami par. 5 ust. 5 Regulaminu konkursu dla podziałania 1.1.2 PO PW do kosztów bezpośrednich kwalifikowalnych w zakresie realizacji projektu zalicza się zakup usług informatycznych, wzorniczych, technicznych, doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego.

Do oceny Wnioskodawcy pozostaje, czy usługa prawna związana jest bezpośrednio z rozwijaniem modelu biznesowego. W przypadku, gdy charakter usług opisanych powyżej wpisuje się w zakres usług związanych bezpośrednio z rozwojem modelu biznesowego należy zaliczyć jej koszty do kategorii kosztów bezpośrednich związanych z zakupem usług informatycznych, wzorniczych, technicznych, doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego .

Do kategorii kosztów pośrednich zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 zalicza się zakup usług zewnętrznych, obejmujących m.in. usługi prawne, które nie stanowią elementu stałej lub okresowej działalności beneficjenta, ani nie wchodzą w zakres jego bieżących wydatków operacyjnych. Jeżeli usługa prawna wpisuje się w przytoczone powyżej zapisy, wówczas będzie stanowić koszt pośredni projektu.