FAQ

Wpis
Opublikowano 22.03.2017

Pytanie

Koszty wynagrodzeń będą rozliczanie zgodnie z intensywnością zadeklarowaną przez Wnioskodawcę we wniosku, chyba że na etapie oceny merytorycznej Panel Ekspertów uzna, że należy dokonać korekty budżetu. Wówczas koszty rozliczane są zgodnie z zatwierdzoną intensywnością wsparcia. Czy koszty pośrednie 15% są od dofinansowanej części czy od całego kosztu pracy zespołu projektowego? Czy te 15% kosztów pośrednich jest od wydatków ogółem na zespół (czyli np. z przykładu powyżej od 213 400) czy od części dofinansowanej czyli 100 000?

Odpowiedź

Limit ograniczający wysokość kosztów pośrednich ma zastosowanie, jeśli wnioskodawca, na etapie składania wniosku o dofinansowanie zdecyduje się rozliczać koszty pośrednie stawką ryczałtową. Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu stawka ryczałtowa wynosi do 15% bezpośrednich kosztów kwalifikowanych projektu związanych z zaangażowaniem personelu projektu. Przykładowo, jeśli suma kosztów kwalifikowanych związanych z wynagrodzeniami wynosi 100 000 zł, kwalifikowane koszty pośrednie rozliczane w oparciu o stawkę ryczałtową mogą wynieść do 15 000 zł.  

W przypadku rozliczania kosztów pośrednich na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, powyższy limit nie obowiązuje.