FAQ

Wpis
Opublikowano 22.03.2017

Pytanie

Czy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie lub po złożeniu wniosku, ale przed wydaniem decyzji o dofinansowaniu mogę rozpocząć produkcję i sprzedaż mojego produktu? Czy to, że zacznę sprzedaż produktu przed złożeniem wniosku lub przed wydaniem decyzji o dofinansowaniu spowoduje, że utracę możliwość otrzymania dofinansowania?

Odpowiedź

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, jak również przed dniem złożenia wniosku.  Uwzględniając fakt, że Wnioskodawcami w poddziałaniu 1.1.2 POPW mogą być tylko przedsiębiorcy, którzy pozytywnie zakończyli program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW, rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić nie wcześniej, niż po dniu zakończenia programu inkubacji i uzyskania pozytywnej rekomendacji Platformy startowej. Tym samym kosztami kwalifikowalnymi są koszty poniesione po dniu wystawienia pozytywnej rekomendacji Platformy startowej, która poprzedza złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2 PO PW. 

Niemniej jednak rozpoczęcie produkcji i sprzedaż produktu nie przesądza o rozpoczęciu realizacji projektu w ramach poddziałania 1.1.2 POPW. Rozpoczęcie sprzedaży produktu może nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Okres realizacji projektu wnioskodawca określa w składanym wniosku o dofinansowanie. Okres realizacji projektu tożsamy jest z okresem kwalifikowalności wydatków, tj. okresem, w ramach którego beneficjent uprawniony jest ponosić wydatki kwalifikowane projektu.