FAQ

Wpis
Opublikowano 22.03.2017

Pytanie

Czy w ramach poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów / 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Polska Wschodnia przedmiotowe dofinansowanie można otrzymać na usługę związaną z transportem? Oczywiście, przy założeniu, że inne kryteria są spełnione łącznie z udziałem w platformach startowych.

Odpowiedź

Branża transportowa nie należy do wykazu działalności wykluczonych z objęcia wsparciem w ramach poddziałania 1.1.1 i 1.1.2 POPW.

Wykluczone ze wsparcia działalności w przypadku poddziałania 1.1.2 POPW znajdują się w rozporządzeniu PE i Rady (UE) Nr 1301/2013 oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r., których szczegółowe treści wskazane są poniżej.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 289) art. 3 ust. 3: „Wsparcie nie może zostać udzielone:

-       na likwidację ani budowę elektrowni jądrowych;

-       na inwestycje na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;

-       na wytwarzanie, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;

-       przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa;

-       na inwestycje w infrastrukturę portów lotniczych, chyba, że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.”

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Dz. U. poz. 1107), § 4 ust. 4: „Pomoc finansowa nie może być udzielona na działalność w zakresie:

-       produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;

-       produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;

-       obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;

-       gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach
o niskich wygranych;

-        produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.